20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Πέμπτη, 5 Μαΐου 2016

Colloque Acedle 2017: "Recherches en didactique des langues", Université Bordeaux Montaigne (France), 19, 20 et 21 janvier

Colloque Acedle 2017
Recherches en didactique des langues
Université Bordeaux Montaigne (France)
Les 19, 20 et 21 janvier
Date limite: 30 juin 2016
 
 

La didactique des langues est un domaine pluriel, où se côtoient des recherches diversement situées, qui interrogent des terrains variés, des objets distincts, voisins ou complémentaires, selon des approches qui privilégient différentes orientations. Les colloques de l’Association des Chercheurs et Enseignants Didacticiens des Langues Étrangères (Acedle) sont conçus comme des espaces de débat et de rencontre, où toutes les sensibilités peuvent trouver expression et confrontation et où les chercheurs peuvent échanger sur leurs travaux en cours à la lumière des avancées dans des secteurs proches. Cette année, les organisateurs ont choisi d'interroger plus spécifiquement la notion de médiation comme angle d'analyse des situations didactiques.

La notion de médiation fait l’objet de plusieurs travaux et d’une certaine vulgarisation dans différentes disciplines en sciences humaines et sociales depuis une trentaine d’années. En didactique des langues, cette notion a connu un essor tout particulier depuis la publication du CECRL en 2001 qui reflète la volonté de ne pas cantonner cette pratique dans une activité précise (la traduction, par exemple), ni dans une relation fortement hiérarchisée (expert vs non-expert) mais de l’élargir et d’en faire un objet de réflexion didactique à part entière se questionnant, entre autres, sur (le sens à donner à) une formation à la médiation.

Dans notre domaine, la médiation se révèle ainsi une notion centrale car elle sous-tend toutes les situations et processus de contacts linguistiques et culturels facilitant (ou non) la circulation d’informations, les relations interpersonnelles et l’intégration sociale. Cette dynamique, qui reflète la complexité de la société actuelle et, en retour, la complexité de la didactique des langues, amène également à s’intéresser aux rôles endossés par les acteurs – initiateurs ou récepteurs – de la médiation ainsi que par les objets médiatisés, en portant une attention particulière aux médias et aux technologies numériques.

Le colloque de l’Acedle 2017 se déroulera à Bordeaux. Il se propose d’aborder la médiation sous différentes acceptions, formes et fonctions (médiation linguistique, (inter)culturelle, sociale, psychologique, etc.), afin de réfléchir aux conceptions, modalités et visées avec lesquelles elle est travaillée et utilisée en didactique des langues. Les axes privilégiés de réflexion seront les suivants :

- Médiation : enjeux terminologiques et épistémologiques
- Recherches et outils méthodologiques pour l'étude de la médiation
- Médiation et évaluation
- Médiation et interdisciplinarité
- Médiation culturelle, interculturelle et enseignement/apprentissage
- Médiation, pratiques multilingues et traduction
- Médiation et identités sociales
- Section Varia*
*Le colloque envisagera toutes les propositions qui, tout en s’écartant de la thématique principale (la
médiation), abordent des sujets relatifs aux thèmes de recherches actuellement développés en didactique des langues. Des ateliers seront ainsi consacrés à des thématiques plus générales (Varia), plus précisément:

- Didactique d’une langue / Didactique du plurilinguisme
- Dispositifs d’enseignement / apprentissage : approches didactiques
- Politique(s) linguistique(s) et éducative(s)
- Centration sur la (les) langue(s) / Centration sur l’apprentissage
- Enseignement de la (des) langue(s) / enseignement en langue
- Pratiques pédagogiques / Spécificités des publics
- Formation des enseignants.

Quelques références bibliographiques
BYRAM, M., ZARATE, G. et NEUNER, G. 1997, La compétence socioculturelle dans l'apprentissage et l'enseignement des langues, Strasbourg, éditions du Conseil de l’Europe.
Cadre européen commun de référence pour les langues : Apprendre, Enseigner, Évaluer 2001, Paris, Didier, Conseil de l’Europe.
GUILLAUME-HOFNUNG, M., 2015, La médiation, Paris, Presses Universitaires de France, coll. Que sais-je ?
LEVY, D. et ZARATE, G. (2003). «La médiation et la didactique des langues», le Français dans le monde R&A, Paris, CLE-International.
TAPIA, C., 2011, « Médiation : définition et problématique », Le journal des psychologues, n° 288.
TICCA, A.-C. et TRAVERSO, V., 2015, « Interprétation, traduction orale et formes de médiations dans les situations sociales », Langage et société, n° 153, 2015.
ZARATE, G. et GOHARD-RADENKOVIC, A., 2003, « La reconnaissance des compétences interculturelles : de la grille à la carte », Les Cahiers du CIEP, Paris, Didier.
ZARATE, G. et alii, 2003, Médiation culturelle et didactique des langues, Strasbourg, Conseil de l’Europe. Études de linguistique appliquée, 2012/3 (n°167), La médiation linguistique : entre traduction et enseignement des langues vivantes.

Conférencières invitées
Véronique Traverso, CNRS, Université Lumière – Lyon 2
Emmanuelle Huver, Université François Rabelais, Tours
Marie-Christine Kok Escalle, Université d’Utrecht, Pays Bas

Langues de communication

La langue du colloque est le français. Des communications peuvent être proposées en allemand, anglais, espagnol et italien. En cas d’usage d’une langue autre que le français, penser aux questions
d’intercompréhension (visuels et exemples en français, si la communication est en langue étrangère, ou inversement).

Propositions de communication

Les propositions feront l’objet d’un résumé dactylographié de 500 mots maximum (espaces non compris) permettant d’apprécier la problématique de la recherche et les modalités de mise en œuvre.
Elles seront accompagnées d’une bibliographie succincte (3 à 5 références) et de 4 à 5 mots-clés. Elles seront soumises au comité scientifique qui se prononcera sur la pertinence et la rigueur scientifique des soumissions.

Les communications dureront vingt minutes, suivies de dix minutes de questions.
Une session du colloque sera destinée à l’accueil des travaux de jeunes chercheurs (sous forme de
communications ou de posters) pour présenter leurs recherches sur des aspects originaux liés à la
didactique des langues.

Calendrier
Date limite d’envoi des propositions : 30 juin 2016

Retour après expertise en double aveugle : 30 septembre 2016

Les communicants font parvenir un résumé de leur communication de 10 000 caractères
maximum (espaces et bibliographie compris) pour le 30 novembre 2016
.
Les propositions de communication sont à envoyer par courriel à l’adresse suivante :
mariella.causa@u-bordeaux-montaigne.fr

Comité scientifique
Bosisio Cristina, Università Cattolica di Milano, Italie
Carol Rita, Université Lumière – Lyon 2
Causa Mariella, Université Bordeaux Montaigne
Cosereanu-Declerck Elena, Université de Compiègne
Derivry Martine, UPMC, Sorbonne Universités
Divignau Karine, Université Toulouse – Jean Jaurès
Ehrhart Sabine, Université du Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg
Escudé Pierre, Université Bordeaux - ESPE d’Aquitaine
Erfurt Jürgen, J. W. Goethe Universität, Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Gajo Laurent, Université de Genève, Suisse
Galligani Stéphanie, Université Grenoble Alpes
Garcia Debanc Claudine, Université Toulouse – Jean Jaurès
Guichon Nicolas, Université Lumière – Lyon 2
Hidden Marie-Odile, Université Bordeaux Montaigne
Huver Emmanuelle, Université François Rabelais de Tours
Khadi Latifa, Université Badji Mokthar, Annaba, Algérie
Lapaire Jean-Rémi, Université Bordeaux Montaigne
Macaire Dominique, Université de Lorraine
Narcy-Combes Marie-Françoise, Université de Nantes
Palau Juli, Université de Barcelone, Espagne
Rispail Marielle, Université Jean Monnet – Saint-Etienne
Saudan Victor, HEP de Lucerne, Suisse
Smuk Maciej, Université de Varsovie, Pologne
Sockett Geoff, Université Paris Descartes
Spaeth Valérie, Université Sorbonne nouvelle – Paris 3
Takahashi Nozomi, Université Bordeaux Montaigne
Tinchant Sabine, Université Bordeaux Montaigne
Toffoli Denyze, Université de Strasbourg
Vlad Monica, Université de Costanta, Roumanie
Whyte Shona, Université de Nice
Comité d’organisation (en cours de constitution)
Mariella Causa, Marie-Odile Hidden, Francesca Larussa, Marion Mamert, Alice Mandard,
Catherine Mathon, Mario Pasquariello, Malika Pedley, Nozomi Takahashi, Sabine Tinchant.

Τρίτη, 26 Απριλίου 2016

SCRIPTUR@LES - Écrire à l'université en français langue seconde ou étrangère à l'ère du numérique
Bienvenue


Bienvenue sur Scriptur@les.

Ce blogue est né dans le cadre d’une recherche internationale soutenue par l’Agence universitaire de la Francophonie et centrée sur le développement de la compétence scripturale en langue seconde ou étrangère en contexte universitaire à l’heure du web 2.0.

Notre équipe de recherche s’est fixé pour but de mieux connaître les pratiques actuelles des étudiants ainsi que les perceptions des formateurs quant aux transformations qu’amène l’usage des technologies dans les pratiques actuelles et l’apprentissage de l’écriture. En nous basant sur les données recueillies dans quatre pays (Belgique, Canada, Liban et Mexique) et cinq universités, nous avons conçu un ensemble d’outils à destination des responsables des cours de français écrit dans l’enseignement supérieur et universitaire.

Le blogue est organisé en trois grands volets:

Le premier volet, Cadrages, propose un cadre théorique sur les caractéristiques de la communication écrite médiée par les technologies et sur les principes didactiques à mettre en œuvre pour développer la compétence scripturale en langue seconde ou étrangère. Il inclut quatre courtes capsules vidéo qui font le point sur les principaux enjeux théoriques et pratiques de la problématique choisie. Il offre aussi des informations sur –et dans la mesure du possible des liens vers– les publications issues de ce projet.

Le deuxième volet, Répertoire, comprend d’abord, dans Ressources à la loupe, une sélection commentée d’une douzaine outils technologiques utiles pour le développement de la compétence scripturale. Il propose ensuite de nombreuses autres pistes possibles dans Ressources en vrac. Il fournit enfin des outils métacognitifs utilisés pour recueillir les données sur les représentations et les pratiques des étudiants et des formateurs autour de la compétence scripturale.

Le troisième et dernier volet, Scénarios, offre d’une part des scénarios didactiques détaillés centrés sur l’appropriation de divers écrits publics, académiques et de formation, intégrant des outils technologiques d’aide à l’écriture; et, d’autre part, une matrice d’aide à la conception.

Bonne navigation !

Σάββατο, 23 Απριλίου 2016

Enquête sur la bibliothèque CADIST de l'EFA
Madame, Monsieur, cher(e)s collègues,

Le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a créé un nouveau dispositif documentaire appelé CollEx ("Collections d'Excellence"), visant à prendre le relais des CADIST.
Comme vous le savez, la bibliothèque de l’EFA fait partie, depuis 2008, du dispositif CADIST et reçoit, à ce titre, une subvention spécifique pour des acquisitions documentaires.
 
Dans ce contexte, le ministère lance une enquête en ligne pour connaître les usages et recueillir les besoins et les attentes de la communauté scientifique tant en LSH qu’en sciences « dures ».
Les résultats de cette consultation seront l’un des éléments pris en compte pour définir ce que sera le futur dispositif Collex et donc le soutien financier dont pourrait continuer à bénéficier la bibliothèque de l’EFA.
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez participer à cette enquête en cliquant ici
Nous vous remercions vivement de votre collaboration.

Très cordialement

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

9ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο Καθηγητών Γαλλικής - Αθήνα, 20-23 Οκτωβρίου 2016 «Διδάσκουμε τη γαλλική γλώσσα και τον πολιτισμό: χτίζουμε κοινωνικο-ανθρωπιστικές γέφυρες»Ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης-Ελλάδα (APF FU-Grèce), σε συνεργασία με το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την Υπηρεσία Συνεργασίας και Πολιτιστικής δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα, το Σύλλογο Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου Βορείου Ελλάδας, το Διεθνή Οργανισμό της Γαλλοφωνίας, τη Διεθνή Ομοσπονδία Καθηγητών Γαλλικής και τους Σχολικούς Συμβούλους Γαλλικής Γλώσσας, απευθύνει πρόσκληση υποβολής εισηγήσεων για το 9ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο Καθηγητών Γαλλικής το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα από τις 20 έως τις 23 Οκτωβρίου 2016 και του οποίου το θέμα είναι: 

«Διδάσκουμε τη γαλλική γλώσσα και τον πολιτισμό: χτίζουμε κοινωνικο-ανθρωπιστικές γέφυρες»
Γιατί επιλέξαμε αυτή την προβληματική;
Ο γενικός στόχος των εργασιών του Συνεδρίου είναι η εμπεριστατωμένη μελέτη της θέσης και των λειτουργιών του δίπολου γαλλική γλώσσα και πολιτισμός αφενός απέναντι στην παρούσα αυξανόμενη κινητικότητα των νέων και αφετέρου απέναντι στις διαφοροποιημένες ανάγκες τους.
Σήμερα, προκειμένου να ανταποκριθούν σε αυτό το νέο στοίχημα, οι διδάσκοντες και οι διδακτολόγοι καλούνται να χτίσουν γέφυρες κοινωνικο-ανθρωπιστικού τύπου, που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την καθημερινή πραγματικότητα της τάξης. Είναι γνωστό ότι διάφοροι παράγοντες και κοινωνικό-ψυχολογικές συνιστώσες, όπως η γλωσσική και πολιτισμική ετερογένεια και οι καινούργιες «εφηβικές κουλτούρες» αποσταθεροποιούν αυτή την καθημερινή πραγματικότητα.
Σε αυτές τις συνθήκες, η διδακτική/μαθησιακή διαδικασία της γαλλικής γλώσσας και του πολιτισμού θα ήταν χρήσιμο να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη μιας πραγματικής κοινωνικής δράσης με στόχο την αλληλεγγύη και τη συνέργεια και συνεπώς την κοινωνικοποίηση και την ανάπτυξη της κοινωνικο-ανθρωπιστικής διάστασης του σχολικού περιβάλλοντος.
Οι άξονες των εργασιών είναι οι εξής:
Άξονας 1: «Η διαπολιτισμική εκπαίδευση χθες και σήμερα: από την αλληλοκατανόηση στη συνέργεια»
Άξονας 2: «Παράγοντες που διευκολύνουν την επικοινωνία και τη συνεργασία των μαθητών στη γαλλική γλώσσα»
Άξονας 3: «Από τη γλωσσική και λογοτεχνική κατάρτιση των εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική και ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση, με στόχο την αντιμετώπιση των νέων αναγκών»
Άξονας 4: «Η διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και η συμβολή της ειδικής αγωγής»
Άξονας 5: «Εκπαιδευτικές και γλωσσικές πολιτικές»
Επιστημονικό πρόγραμμα
Οι εργασίες του Συνεδρίου θα διεξαχθούν από την 21η έως την 23η Οκτωβρίου 2016. Εκτός από τις εισηγήσεις 20 λεπτών στην ολομέλεια, οι προτάσεις εισηγήσεων θα πρέπει να είναι σύμφυτες με τη θεματική του συνεδρίου και συγκεκριμένα με τους πιο πάνω άξονες καθώς και να εμπίπτουν στην ακόλουθη τυπολογία:
 • Συμπόσια (συνιστούν σε μια σειρά εισηγήσεων που αφορούν σε κοινό θέμα και του οποίο στόχος είναι οι ομιλητές να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα μιας έρευνας): 1 ώρα και 30 λεπτά παρουσίαση και 30 λεπτά συζήτηση.
 • Εισηγήσεις: 20 λεπτά για την προφορική παρουσίαση και 10 λεπτά συζήτηση.
 • Εργαστήρια εργασίας: 45 λεπτά.
 • Παρουσιάσεις βίντεο: 15 λεπτά προβολή και 15 λεπτά συζήτηση.
 • Παρουσιάσεις πόστερ.
Οι προτάσεις εισηγήσεων τις οποίες θα επιλέξει η επιστημονική επιτροπή θα πρέπει να έχουν τη μορφή μιας περίληψης (350 λέξεων και μέχρι 5 λέξεις-κλειδιά) την οποία θα συνοδεύει και μια ενδεικτική βιβλιογραφία. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 15 Μαΐου 2016. Οι περιλήψεις θα είναι διαθέσιμες για το πρόγραμμα και θα αποτελέσουν τα προ-πρακτικά του Συνεδρίου.
Η Επιστημονική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από εγνωσμένου κύρους Καθηγητές Πανεπιστημίου από κάθε γωνιά της Γης, θα εξετάσει τις προτάσεις των εισηγήσεων και θα απαντήσει στους ενδιαφερομένους το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2016.
Τα πρακτικά του Συνεδρίου έχει προβλεφθεί να δημοσιευτούν σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή.
Εγγραφή στο Συνέδριο και υποβολή προτάσεων
 Και οι δυο γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου: http://apf.gr/congres2016

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016

"Επιστολές στον Λόρδο Βύρωνα.Σκέψεις για την Ελλάδα του χθες, του σήμερα, του αύριο" του Jimmy Jamar. Μετάφραση: Μιχάλη Πολίτη

"Επιστολές στον Λόρδο Βύρωνα.Σκέψεις για την Ελλάδα του χθες, του σήμερα, του αύριο"
Jimmy Jamar
Μετάφραση: Μιχάλη Πολίτη
Εκδόσεις Λοράνδου, Κέρκυρα (lorandou.editions@gmail.com) Τα έσοδα από τις πωλήσεις του βιβλίου θα διατεθούν για τη στήριξη του έργου του Βέλγου φιλέλληνα Jimmy Jamar (διάθεση πετρελαίου σε δημοτικά σχολεία ακριτικών χωριών της πατρίδας μας).
Ποιός είναι ο Jimmy Jamar

Ο Jimmy Jamar είναι προϊστάμενος της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην πρωτεύουσα του Βελγίου. Ερωτευμένος με την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό διοργανώνει κάθε χρόνο στις Βρυξέλλες την εκδήλωση “12 ώρες για την Ελλάδα”. Τα έσοδα από αυτή την εκδήλωση τα διαθέτει για την αγορά πετρελαίου, το οποίο διανέμει ο ίδιος, αυτοπροσώπως, σε δημοτικά σχολεία ακριτικών περιοχών της Ελλάδας.

Για την προσφορά του στην Ελλάδα, η Ελληνική Πολιτεία τον τίμησε το 2014 με τη διάκριση του Χρυσού Σταυρού του Τάγματος της Τιμής.


Πρόλογος του μεταφραστή
Όλα ξεκίνησαν πριν από μερικά χρόνια, σε μια μικρή παραλία της Φολεγάνδρου, όταν από ευγένεια είπα μια καλημέρα σε μια οικογένεια γαλλόφωνων, με την οποία μοιραζόμασταν τα ελάχιστα τετραγωνικά της σκιάς ενός βράχου. Ήταν ο Jimmy, η Ιωάννα και τα δυο παιδιά τους. Αυτή η απλή καλημέρα αποτέλεσε την αρχή μιας σχέσης φιλίας, η οποία κτίστηκε μέρα με τη μέρα. Στην αρχή, η σχέση μας ήταν μια σχέση που αναπτύσσουν συνήθως παραθεριστές, μια σχέση την οποία θεωρούμε συνήθως εφήμερη, μια σχέση η οποία, συνήθως, δεν έχει μέλλον.
Κουβεντιάζοντας με τον Jimmy, ανακάλυπτα κάθε μέρα όλο και περισσότερες πτυχές του εσωτερικού του κόσμου. Αν και στα χαρτιά «τεχνοκράτης» (στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), είναι ρομαντικός, οραματιστής και συνάμα πραγματιστής, με μια αέναη διάθεση για προσφορά. Η διαλεκτική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των δύο πόλων της καθημερινότητάς του, του τεχνοκράτη και του αθεράπευτα ρομαντικού, τού προσφέρει τη δυνατότητα να βλέπει με ενάργεια και ευαισθησία τα προβλήματα της δεύτερης πατρίδας του, της Ελλάδας, και να ενεργεί με πάθος για την αντιμετώπισή τους. Όπου κι αν πάει, όπου κι αν σταθεί, μιλάει για την Ελλάδα του χθες, του σήμερα, και του αύριο, καταβάλλει προσπάθεια να κινητοποιήσει τον κόσμο υπέρ των αδυνάτων.
Στο βιβλίο του κάνει αναφορά στη βοήθεια που προσέφερε στο Σπίτι του Ηθοποιού, ωστόσο αυτό που τον κατέστησε άξιο θαυμασμού και ιδιαίτερης εκτίμησης ήταν η εκδήλωση “12 ώρες για την Ελλάδα”, τα έσοδα της οποίας διατίθενται, πλέον, για την αγορά πετρελαίου, το οποίο διανέμεται σε σχολεία ακριτικών χωριών της Ελλάδας. Δίκαια η Ελληνική Πολιτεία τον τίμησε, το 2014, για την προσφορά του με τη διάκριση του Χρυσού Σταυρού του Τάγματος της Τιμής.
Όλα αυτά, με ώθησαν μια μέρα να του προτείνω να μεταφράσω το βιβλίο του “Επιστολές στον Λόρδο Βύρωνα. Σκέψεις για την Ελλάδα του χθες, του σήμερα, του αύριο”. Κάποιοι με ρώτησαν γιατί επέλεξα το Βύρων αντί του Μπάιρον. Την απάντηση την είχε δώσει ο ίδιος ο Jimmy στο έργο του. Στις επιστολές του, ενημερώνει τον αποδέκτη τους ότι έχει ήδη περάσει στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων κι έχει καταταγεί δίπλα στους επιφανείς του Ελληνικού Έθνους κι ότι το όνομά του, ή μάλλον ο τίτλος που εκείνος φέρει, χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα ως βαφτιστικό και ως ονομασία μιας συνοικίας της Αθήνας. Δεν υπήρχε δίλημμα. Η απόδοση είχε ήδη κατοχυρωθεί!
Ας εστιάσουμε σ' αυτό το βιβλίο και τη μετάφρασή του.
Ο Jimmy υιοθετώντας την τεχνική της αποστολής επιστολών σε μια εμβληματική προσωπικότητα της Ελληνικής Επανάστασης, τον Λόρδο Βύρωνα, προσπαθεί με τον τρόπο του να συνεγείρει το αναγνωστικό του κοινό υπέρ της Ελλάδας, της Ελλάδας της κρίσης, της Ελλάδας που θέλει να ελπίζει, της Ελλάδας που λατρεύει. Μέσα από τις επιστολές του αναγνωρίζουμε και ανακαλύπτουμε όχι μόνο τον ιδεολόγο και μαχητή υπέρ των αρχών του, αλλά τον βαθύτερο εσωτερικό του κόσμο, μπολιασμένο με το αρχαίο αλλά και νεοελληνικό πνεύμα. Η ψυχή του συγκινείται εξ ίσου όταν επισκέπτεται τα μνημεία του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού ή όταν επισκέπτεται την Αθήνα του σήμερα, όταν διαβάζει Ελύτη, Καβάφη, Σεφέρη, Καζαντζάκη, Τσίρκα, Δήμου, Αξελό, όταν ακούει τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη και των βάρδων που ανέδειξε ο κόσμος του ρεμπέτικου ή όταν θυμάται, πριν από πολλά χρόνια, την επίσκεψή του στον Άθω.
Συγκινείται επίσης από πράγματα απλά, καθημερινά, αληθινά. Συγκινείται από τη φιλοξενία και την καθημερινότητα των κατοίκων της Φολεγάνδρου, δεν ξεχνά τις πρώτες του εμπειρίες σ' αυτό το ξεχασμένο νησί των Κυκλάδων. Πριν φύγει για τις Βρυξέλλες, ακόμη και τώρα, θα χαιρετήσει όλους τους φίλους του, τόσο αυτούς που συναντά στο καφενείο του Κάστρου όσο κι αυτούς που αναπαύονται στο κοιμητήριο του νησιού, αυτούς που τον υποδέχθηκαν για πρώτη φορά στο νησί πριν από τριάντα περίπου χρόνια.
Στις επιστολές του διακρίνει κανείς εύκολα την εναλλαγή της ψυχικής κατάστασής του, η οποία αποτυπώνεται στις υφολογικές του επιλογές. Άλλοτε απλώς περιγράφει ή εξιστορεί κι άλλοτε η συγκίνησή του είναι τέτοια ώστε είναι δύσκολο να τον ακολουθήσεις πάντα στους μαιάνδρους της ψυχής του. Είναι από τα πιο δύσκολα σημεία όχι μόνο για τον μεταφραστή, αλλά και για τον απλό αναγνώστη. Όταν μετέφραζα αυτά τα σημεία, θυμήθηκα μια ομιλία, πριν τριάντα περίπου χρόνια, του Γάλλου ακαδημαϊκού Dominique Fernandez, ο οποίος μιλώντας στην Κέρκυρα για τη λογοτεχνική μετάφραση, είχε πει, ότι εάν θέλουμε να αποδώσουμε πιστά ένα λογοτεχνικό έργο, πρέπει να ταυτιστούμε πλήρως με τον συντάκτη του κειμένου αφετηρίας. Μεταφράζοντας αυτά ακριβώς τα σημεία, συνειδητοποίησα πόσο δίκιο είχε.
Αγαπητέ Jimmy, έχοντας τελειώσει αυτή τη μετάφραση, έχοντας έναν κόμπο στον λαιμό, όπως κι εσύ όταν χαιρετούσες για τελευταία φορά τον Βύρωνά σου, προφέρω κι εγώ χαμηλόφωνα και με γαλήνιο τρόπο τρεις μόνο λέξεις:
Σ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ
Μιχάλης Πολίτης

Σάββατο, 26 Μαρτίου 2016

Colloque international: "Langues sur objectifs spécifiques : perspectives croisées entre linguistique et didactique" 24-25 novembre 2016, Université Grenoble Alpes (Grenoble, France)

APPEL À COMMUNICATIONS

Colloque international
Langues sur objectifs spécifiques : perspectives croisées entre linguistique et didactique
24-25 novembre 2016, Université Grenoble Alpes (Grenoble, France)

Date limite: 30 avril 2016
 

Dans la société actuelle, l’évolution des technologies de l’information et de la communication, la mobilité professionnelle, les énormes avancées technologiques et la mondialisation économique ont entraîné de nouvelles exigences communicatives dans le monde professionnel. C’est dans ce contexte que l’enseignement des langues et cultures de spécialité est devenu l’un des axes prioritaires de la politique de formation et de recherche dans plusieurs universités françaises et étrangères, dont l’université Grenoble Alpes.

Ces nouveaux besoins communicationnels ont fait émerger dans l’enseignement supérieur des formations en langues toujours plus spécialisées, dans des domaines tels que l’économie, le droit, l’ingénierie, la santé, les arts, les sciences et autres. Cette “montée en spécialisation” (Van der Yeught, 2014) est par ailleurs étroitement liée à la professionnalisation croissante des formations universitaires au cours des dix dernières années afin de faciliter l’insertion professionnelle des étudiants.

Face à cet essor des formations professionnalisantes, nous constatons la nécessité d’approfondir la réflexion sur la pédagogie à mener pour ce type d’enseignements.
Plus précisément, les apports de l’EFE (Español para Fines Específicos), du FOS (Français sur Objectifs Spécifiques) et de l’ESP (English for Specific Purposes) sont devenus précieux car ces études constituent actuellement le point de repère d’un grand nombre d’enseignants désireux de développer une pédagogie de la langue de spécialité dans l’enseignement supérieur.

Par ailleurs, nous aimerions nourrir cette réflexion didactique à partir des synergies existantes entre les secteurs LEA (Langues Etrangères Appliquées) et LANSAD (Langue pour Spécialistes d’Autres Disciplines). En effet, les deux formations ont des objectifs communs en ce qui concerne l’utilisation de la langue cible, puisque cette dernière est considérée avant tout comme outil de communication à des fins professionnelles (Crosnier, 2008).

Ce colloque s’inscrit dans une perspective de développement nécessaire d’une didactique des langues sur objectifs spécifiques étant donné le rôle fondamental des langues de spécialité dans la professionnalisation des formations.

3 axes thématiques seront privilégiés :

a) Approches didactiques en langues et cultures de spécialité

Depuis l’apparition de la didactique des langues sur objectifs spécifiques dans le monde anglo-saxon, nous pouvons distinguer cinq phases ayant marqué son développement (Hutchinson y Waters, 1987). La mise en place d’approches et de méthodes diverses au fil de cette évolution nous conduisent à nous interroger sur :

 • l’adéquation et l’intérêt des différentes approches possibles (l’approche terminologique, l’approche centrée sur les textes écrits, l’approche pragmatique communicative, l’approche par tâches, l’approche actionnelle, etc.),
 • les méthodes (la simulation globale, l’étude de cas, la macro-tâche, le projet professionnel, les jeux de rôle, etc.) les plus adéquates pour l’enseignement/apprentissage de la langue de spécialité,
 • les pratiques pédagogiques permettant aux étudiants d’apprendre la langue cible de spécialité dans un contexte d’apprentissage de cette spécialité.
L’objectif est de réfléchir sur les méthodes et les pratiques qui favorisent le développement d’une compétence communicative et culturelle de spécialité permettant aux étudiants d’interagir de façon efficace dans le monde professionnel de la langue et la culture cibles.

b) Corpus et langues de spécialité

L’enseignement des langues de spécialité est en pleine mutation et un nouvel éclairage peut lui être apporté grâce aux « humanités numériques » et en particulier aux corpus. L’intérêt d’une approche par corpus pour l’enseignement des langues de spécialité est indéniable, que ce soit pour la traduction, la constitution de glossaires, la mise en évidence de tournures phraséologiques ou idiomatiques liées à un contexte de communication déterminé, ou bien encore l’étude des collocations et des préférences lexicales ou grammaticales d’une langue à l’autre.
La perspective didactique de ce colloque sur les langues et cultures de spécialité sera l’occasion de réfléchir sur nos pratiques pédagogiques en lien avec l’usage que nous faisons des corpus, et notamment sur les questions suivantes :
 • les types de corpus utilisés dans les différents cours liés aux langues et cultures de spécialité. Comment les constituer et dans quel but ?
 • les avantages et les inconvénients de l’intégration de corpus, en particulier monolingues, dans l’apprentissage d’une langue à visée professionnalisante ou communicationnelle,
 • les stratégies pédagogiques à mettre en œuvre pour exploiter les corpus ; l’approche multilingue dans la didactique des langues et cultures de spécialité,
 • la culture de spécialité dans les discours spécialisés de corpus parallèles ou comparables.

c) La multimodalité dans l’enseignement de la langue de spécialité

L’essor des technologies de l’information et de la communication a entraîné le développement de nouveaux modes et médias de communication. Toutefois, la question de la dimension multimodale de la communication linguistique s’est posée dès les années 1970, lorsque des linguistes comme R Birdwhistell se sont intéressés aux différentes dimensions des discours. Les derniers apports de la recherche sur le langage soulignent sa multimodalité ou multicanalité (Santi S., 1998 ; Cosnier J., 1997).
L’attention portée aux éléments non-verbaux prend aujourd’hui de plus en plus d’importance dans l’analyse de la langue, à la fois dans sa dimension orale (prosodie, gestuelle, mimique, contact visuel, posture, etc.), et dans sa dimension écrite (typographie, ponctuation, contraintes matérielles et formelles du support).
Les recherches sur la multimodalité mettent en évidence des enjeux importants pour les langues de spécialité puisqu’elles visent à identifier les canaux de communication dont les apprenants auront besoin dans leur vie professionnelle et à développer les compétences nécessaires. Les questions abordées seront les suivantes :
 • l’enseignement de langues de spécialité avec des outils et des supports multimodaux,
 • les pratiques pédagogiques innovantes intégrant les nouvelles technologies (comme l’utilisation des plateformes et des réseaux sociaux ; la mise en place des boitiers de vote pour dynamiser les cours magistraux et établir un suivi des apprenants ; la correction dématérialisée des travaux écrits, etc.)
 • le développement de modalités de communication afin de viser de nouvelles pratiques professionnelles,
 • la mise en place d’évaluations multimodales.
Les propositions porteront tout autant sur les aspects théoriques de la question (concepts, hypothèses, définitions, propositions) que sur des exemples concrets de pratiques pédagogiques matérialisant une approche multimodale dans l’enseignement des langues de spécialité.

Pour contacter le comité d'organisation : ilceagremuts-lidilem-

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016

Colloque international TiceMed: 13 et 14 octobre 2016 IRSIC, Aix-Marseille Université

Colloque international
13 et 14 octobre 2016
IRSIC, Aix-Marseille Université

Date limite: 7 mars 2016

Pour sa 10e édition en 2016, le colloque international TiceMed souhaite aborder la question des SOURCES OUVERTES DANS L’ÉDUCATION ET COMMUNICATION DES CONNAISSANCES DANS LA SOCIÉTÉ sous les angles des pratiques actuelles, des perspectives de développement et de leur impact sociétal. Ce programme inspire le plan en trois axes et neuf sous-axes des thématiques de l’appel à communication, auquel le lecteur pourra se référer dans le texte de proposition de communication.

Axe 1 : Analyse des pratiques


1.1 Pratiques techniques : Accès aux sources ouvertes, Création de sources ouvertes, Manipulations (extraction, analyse) des données massives

1.2 Pratiques pédagogiques et communicationnelles : Catalogage des sources ouvertes dans l’éducation et la culture, Enseignement de l’accès aux sources (information-communication, sciences de l’éducation), Mise en perspective des données massives (big data), Ouverture aux commons

1.3 Environnements personnels d’apprentissage : Porosité des usages et outils entre sphères privée, académique et publique, Stratégies cognitives des apprenants, Usages collaboratifs entre pairs, Échanges et processus de normalisation

Axe 2 : Perspectives de développement

2.1 La francophonie et les sources ouvertes : Sources ouvertes et francophonie, Usages dans l’espace francophone, Partenariats et collaborations Nord/Sud

2.2 Les usages et stratégies éditoriales des plateformes existantes : Plateformes d’enseignement à distance/cours en ligne, Plateformes de publication/documentation/
accès à l’information en ligne, Plateformes de partage en réseau/réseaux sociaux

2.3 Sources ouvertes et interopérabilité : Plateformes institutionnelles vs. plateformes libres, Dispositifs émergents, Usages émergents

Axe 3 : Impacts et enjeux


3.1 Enjeux scientifiques (théories et méthodologies) : Fiabilité des données, Ontologies, Renouvellement des méthodes scientifiques, Interdisciplinarité

3.2 Enjeux éthiques : Sécurité et intégrité des données, Valeur/fiabilité de l’information, Respect des données personnelles, Enjeux de « transparence » et éthique des discours

3.3 Enjeux économiques et organisationnels : Politiques scientifiques d’établissement, Industrialisation de l’information scientifique et de la formation, Risques monopolistiques et industriels du web, Commons vs. licensing

Échéances :

· 07 mars 2016 : Envoi d'une proposition de communication en 2500 signes à l'adresse : ticemed10@univ-tln.fr
· 18 mars 2016 : Réponse du comité de lecture.
· 10 mai 2016 : Envoi du texte complet de la communication.
· 20 juin 2016 : Notification d’acceptation du texte par le comité (avec corrections éventuelles).
· 15 septembre 2016 : Envoi du texte définitif de la communication pour les pré-actes en ligne.