20 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα της Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Appel d’offre AUF: APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT POUR 2 PROJETS DE RECHERCHE SUR LA LANGUE FRANÇAISE

Appel d’offre AUF 


APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
POUR 2 PROJETS DE RECHERCHE SUR LA LANGUE FRANÇAISE

Date limite : 15 octobre 2015


L’Organisation internationale de la Francophonie et l’Agence universitaire de la Francophonie lancent un appel à manifestation d’intérêt pour deux projets de recherche sur la langue française.

Projet n° 1 : Projet de recherche sur le français dans l’espace arabofrancophone
Objet de la recherche : étudier les usages, les représentations et les modes de transmission comparés de la langue française et des autres langues en présence dans les pays du Maghreb et au Liban (pays où le français est langue d’enseignement et/ou de communication).

Projet n°2 : Projet de recherche sur la transmission de la langue française en Afrique subsaharienne
Objet de la recherche : Etude des modes de transmission de la langue française, et comparaison entre ces modes de transmission, hors système scolaire, et ceux des autres langues dans les pays d’Afrique subsaharienne où le français a le statut de langue officielle.

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

APPEL À COMMUNICATIONS: "Diversité linguistique et culturelle, appropriations, réceptions Francophonies, formations à distance, migrances. Réflexions épistémologiques et interventions" TOURS, 9-11 juin 2016

APPEL À COMMUNICATIONS

Diversité linguistique et culturelle, appropriations, réceptions
Francophonies, formations à distance, migrances
Réflexions épistémologiques et interventions

TOURS, 9-11 juin 2016

Date limite: 15 octobre 2015


L’objectif principal de ce colloque sera, à partir de questionnements en sociolinguistique et en didactologie-didactique des langues (plus particulièrement du/des français), de mettre en débat des réflexions issues de ces deux tendances sans en privilégier une plutôt que d’autres, mais en posant la question des choix épistémologiques qui les sous-tendent et des raisons de ces choix qui ne peuvent être uniquement « scientifiques », mais qui sont aussi éthiques, politiques et liées à des manières différentes d’envisager l’intervention des chercheurs dans le champ social. Il s’agira donc d’argumenter sur les façons dont ces options épistémologiques-éthiques-
politiques problématisent respectivement les questions liées à la diversité linguistique et culturelle, en particulier du point de vue des modalités de réception et d’appropriation en jeu, en la matière. Les « terrains » des francophonies, des formations à distance qui interrogent également les distances en formation (cf. programme FaDA : CQFD [4]), des migrances, ainsi que les implications épistémologiques et interventionnistes, incluant la problématique des écritures / mises en forme / mises en scène des recherches seront plus particulièrement convoqués, sans exclure d’autres situations intéressant directement les recherches liées aux langues en SHS.

Les principales questions qui seront abordées et discutées s’appuient sur des visions contrastées des notions mêmes de « langue », de « culture », de « diversité », d’« appropriation », etc., et débouchent possiblement sur d’autres mises en perspective quant aux notions de « variation », « interaction », « distance », « terrain », « contexte », « histoire », par exemple, qui se colorent et se problématisent différemment selon les choix épistémologiques adoptés.

Appel complet à lire sur le site: http://dynadiv.univ-tours.fr/activites/colloque-international-diversite-linguistique-et-culturelle-appropriations-receptions-480078.kjsp

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015

H νέα σύνθεση του Δ.Σ της Association des Professeurs de Français de Formation Universitaire - Athènes - Grèce (APF FU GRÈCE) μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες

H νέα σύνθεση του Δ.Σ της Association des Professeurs de Français de Formation Universitaire - Athènes - Grèce (APF FU GRÈCE) μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες

- Πρόεδρος: Αθηνά Καραθάνου
- Γενική Γραμματέας: Μαρία Παππή
- Αντιπρόεδρος κ’ αρχισυντάκτης Contact+: Χρήστος Νίκου
- Οργανωτική γραμματέας: Ιωάννα Φύκαρη
- Ειδική Γραμματέας: Έλενα Στεφανοπούλου
- Ταμίας: Ευαγγελία Ψυχογυιού
- Έφορος βιβλιοθήκης: Γεώργιος Λαζαρίδης
- Μέλος 1 : Κονταξάκη Ευαγγελία
- Μέλος 2 : Κωνσταντοπούλου Μαρία-Ελένη

Ευχόμαστε στο νέο Δ.Σ. επιτυχίες στη δύσκολη αποστολή του! Εμείς θα συνεχίσουμε να προβάλλουμε το έργο της APF FU GRÈCE. Κοινοί σκοποί: η προώθηση της γαλλικής γλώσσας και η προβολή των γαλλόφωνων πολιτισμών στον ελλαδικό χώρο.

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

APPEL À CONTRIBUTIONS "Le développement de compétences en éducation et en formation" Revue Éducation et francophonie


APPEL À CONTRIBUTIONS

"Le développement de compétences en éducation et en formation"
Revue Éducation et francophonie


Date limite: 30 septembre 2015

Parution : Automne 2016

Rédacteurs invités :
Marie-Françoise Legendre, Université Laval
Description sommaire :

Au cours des vingt dernières années, les débats autour des compétences ont fait couler beaucoup d’encre à un point tel qu’il devient de plus en plus difficile pour les acteurs de terrain de faire la part des choses. En effet, le terme même de compétences a été fortement marqué par ses divers usages sociaux, autrement dit par la manière dont les acteurs l’ont utilisé à travers leur discours selon les types d’intérêt qu’ils cherchaient à promouvoir ou à discréditer. Il est temps, croyons-nous, de parvenir à dépasser les oppositions radicales et nécessairement réductrices au profit d’une meilleure intelligibilité des véritables enjeux reliés à l’usage de la notion de compétence en éducation et en formation.
• Quels sont les fondements épistémologiques de la notion de compétences ? À quelle conception des savoirs, de leurs modes d’appropriation et de leur contribution au développement de la personne faut-il la rattacher?
• Doit-on considérer l’introduction des compétences en éducation et en formation comme un simple effet de mode ou comme l’expression d’un questionnement en profondeur sur les finalités de la formation?
• Comment et pourquoi développer des compétences à l’école, quelles pratiques pédagogiques privilégier?
• Comment aborder les compétences professionnelles en formation, quels dispositifs mettre en place?
• Quelles sont les principales dérives auxquelles peut conduire l’usage de la notion de compétence en éducation et formation?
• Quels sont les principaux défis et enjeux entourant l’évaluation des compétences dans divers contextes de formation?
• Comment « penser » le développement de compétences dans un contexte de plus en plus marqué par la reddition de compte et l’obligation de résultats?

En savoir plus: http://www.acelf.ca/c/revue/appel-articles/article-toile-de-fond.php?id=17#.Veh0wrz4cRk

Directives de publication: http://www.acelf.ca/c/revue/appel-articles/directives.php#.Veh0s7z4cRk

Source: http://www.acelf.ca/c/revue/appel-articles/index.php#.Veh0_Lz4cRn

Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015

Appel à candidatures : recrutement du recteur de l’AUFAppel à candidatures : le poste de recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie est vacant à compter du 7 décembre 2015

Conformément à l’article 2.6 des statuts de l’AUF, « le recteur est le directeur exécutif de l’AUF. À ce titre, notamment :

 • Il est l’ordonnateur principal des recettes et des dépenses ; il présente chaque année un projet de budget au conseil d’administration et soumet à son approbation les comptes de l’année précédente et un rapport annuel d’activité. Il entreprend toutes les démarches requises pour la collecte de fonds, notamment via le fonds de dotation de l'AUF, et en rend compte au conseil d'administration.
 • Il recrute, dirige et gère les personnels propres de l’Agence.
 • Il met en œuvre l'ensemble des orientations et des programmes de l'AUF. Il approuve et met en œuvre les contrats confiés à l’AUF. Il rend compte de l'ensemble de ces activités à chaque réunion du conseil d’administration. »

Chaque candidature au poste de recteur devra être accompagnée d’un curriculum vitæ et comporter un projet de développement de l’AUF pour les quatre années à venir. Le dossier devra être adressé, par voie postale et électronique, au Président de l’Agence universitaire de la Francophonie, à l’adresse suivante :

Monsieur le Président
Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
BP 49714 Csp du Musée
Montréal (Québec) H3T 2A5
CanadaLa date limite pour la réception des candidatures a été fixée au 22 juillet 2015. La date de la prise de fonction est prévue le 7 décembre 2015. Conformément au règlement d’administration générale de l’AUF, les candidats au poste de recteur doivent remplir les critères suivants :

 • être professeur de l’enseignement supérieur ou chercheur de grade équivalent en activité ;
 • avoir assumé des responsabilités de ges­tion universitaire ;
 • avoir une bonne connaissance des organisations universitaires et scientifiques internationales ainsi qu’une bonne connaissance des institutions francophones.

Toute information peut être obtenue auprès de l’assistante du recteur de l’AUF à l’adresse suivante : chantal.lemullois@auf.org ou par téléphone au : + 33 1 44 41 18 13.

Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015

AUF : Προκήρυξη πρόσληψης μεταδιδακτορικών ερευνητών (Προθεσμία: 25 Ιουνίου 2015)

Προκήρυξη πρόσληψης μεταδιδακτορικών ερευνητών

Προκήρυξη 2015 του Ινστιτούτου Έρευνας για την ανάπτυξη
Περιοχή προέλευσης : Δυτική Ευρώπη
Προκηρύσσονται 15 θέσεις για ένα έτος , δυνατότητα ανανέωσης για 2ο χρόνο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποκτήσει διδακτορικό (γαλλικό διδακτορικό, PhD ή ισότιμο ξένο διδακτορικό) μέσα στα 5 προηγούμενα χρόνια. Θα πρέπει να προσκομίζουν ένα φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο θα παρουσιάζουν το ερευνητικό πρόγραμμα που προτείνουν να αναπτύξουν σε ένα ίδρυμα με το οποίο το ΙΕΑ θα πραγματοποιήσει συν-εποπτεία. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ερευνητικά σχέδια που αφορούν τα εξής θέματα:

 • Σχέσεις κοινωνιών – περιβάλλοντος
 • Ανάπτυξη, κοινωνικές και οικονομικές δυναμικές
 • Στήριξη, αναπτυξιακές πολιτικές του Κράτους
 • Κίνδυνοι, κλίματα και περιβάλλον
 • Βιοποικιλότητα, πόροι και διατροφική ασφάλεια
 • Υγεία

 • Οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν θα εργάζονται στη Μητροπολιτική Γαλλία και θα μπορούν να πραγματοποιήσουν αποστολές μικρής ή μεγάλης χρονικής διάρκειας, σε χώρα του Νότου ή σε υπερπόντια περιοχή ή νομό.
 • Ο φάκελος υποψηφιότητας και ο ενημερωτικός οδηγός, που πρέπει απαραίτητα να συμβουλευτείτε πριν την υποψηφιότητα σας, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΙΕΑ.
 • Ο πλήρης φάκελος πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση drh.recrutement@ird.fr το αργότερο μέχρι 25 Ιουνίου 2015.

Εγγραφές σε γαλλικά πανεπιστήμια (ακαδ. έτος 2015-2016 - Προθεσμία: 13 Ιουνίου 2015!)

Έχετε κάνει αίτηση για το πρώτο έτος σπουδών σε γαλλικά πανεπιστήμια μέσω ιστοσελίδας http://www.admission-postbac.fr/ ;
Σας υπενθυμίζουμε να επισκεφθείτε το λογαριασμό σας τη Δευτέρα 8 Ιουνίου μετά από τις 3 μ.μ για να μάθετε τις απαντήσεις των πανεπιστημίων.
Προσοχή! Πρέπει να απαντήσετε πριν από τις 13 Ιουνίου !

Καλή επιτυχία !