20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

Διεθνές συνέδριο: LE FRANÇAIS À TRAVERS LE TEMPS: ACQUISITION, CHANGEMENT, VARIATION

LE FRANÇAIS À TRAVERS LE TEMPS: ACQUISITION,
CHANGEMENT, VARIATION
 Newcastle University (Royaume-Uni), du 1er au 3 juin 2012
Date limite: 9 janvier 2012

Le   colloque   annuel   de   l’Association   for   French   Language   Studies   (http://afls.net/index.php?lang=fr)   est consacré à tous domaines de la linguistique française et de l’enseignement du français dans le supérieur.

Cette   année,   nous   nous   adressons   en   particulier   aux   chercheurs   qui   s’intéressent   aux  changements affectant la représentation et l’usage de la langue française. Un changement de la représentation linguistique peut s’effectuer chez l’individu, lors de l’acquisition d’une langue maternelle ou langue seconde, que ce soit  en   milieu   naturel   ou   scolaire.   Un   changement   peut   également   s’effectuer   au   sein  de   la   communauté linguistique: en diachronie ainsi que lors de la variation linguistique dans l’espace, la société ou au niveau du style.

Le sujet des présentations orales ou par posters doit avoir un lien avec l’étude de la langue française, en particulier  l’acquisition  d’une  langue maternelle ou d’une langue  seconde,  la  structure de la langue,  lechangement   diachronique,   la   variation   linguistique   et   l’enseignement   du   français.   Les   langues de
communication seront l’anglais et le français et les communications pourront porter sur toutes les formes du français, ou des pidgins et créoles français, de différentes époques.

Nous souhaitons rassembler une communauté internationale de chercheurs impliqués dans l’étude de la langue française pour évaluer ensemble l’évolution de cette discipline. Nous invitons tous les chercheurs, y  compris   les   doctorants (http://conferences.ncl.ac.uk/afls2012/AFLS_2012___Newcastle_University/Bourses_de_doctorants.html),   à apporter leur contribution.

Les   propositions   de   communication   ne   devront   pas   dépasser   300   mots   (sans   compter   le   titre  et   la bibliographie)       et       devront       être       soumises       via       le       portail       Linguist       List       EasyAbs (http://linguistlist.org/confcustom/customhome.cfm?emeetingid=1602J8465876964A408040441)   avant   lundi 9 janvier 2012 inclus. Seules les versions électroniques sous format .doc, .odt et .pdf seront acceptées. Les propositions seront évaluées de façon anonyme donc le nom des auteurs et leur institution d’origine ne devront pas être mentionnés. Les propositions devront être rédigées dans la langue de communication.

La durée prévue des présentations à l’AFLS 2012 est de 30 minutes (20 minutes suivies de 10 minutes pour  les questions). Les posters seront présentées lors de séances spécifiques. Un espace d’affichage de 840 x 1189 mm sera mis à la disposition de chaque auteur.

Toutes les propositions conformes aux instructions ci-dessus seront évaluées de façon anonyme par le comité     de     recherche     de     l’AFLS     et     le     comité     d’organisation     de     l’AFLS     2012 (http://conferences.ncl.ac.uk/afls2012/AFLS_2012___Newcastle_University/Comite_dorganisation.html).

Une fois la sélection effectuée, nous vous ferons savoir si votre proposition a été retenue et, si oui, sous quelle forme.
•      Soumission des propositions de communications à partir du lundi 11 septembre 2011
•      Date limite de soumission des propositions de communications: lundi 9 janvier 2012
•      Notification d’acceptation à partir du vendredi 17 février 2012
•      Ouverture des inscriptions au colloque : lundi 20 février 2012
 
Les intervenants dont la proposition a été acceptée doivent s’inscrire avant le vendredi 9 mars 2012 (et ce  afin que l’AFLS ait confirmation de leur présence).

Ouverture des inscriptions au colloque (tarif tardif): lundi 23 avril 2012
Le colloque AFLS 2012 aura lieu du vendredi 1er au dimanche 3 juin 2012
Site: http://conferences.ncl.ac.uk/afls2012/AFLS_2012___Newcastle_University/Home.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου