20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Appel d’offre AUF: APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT POUR 2 PROJETS DE RECHERCHE SUR LA LANGUE FRANÇAISE

Appel d’offre AUF 


APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
POUR 2 PROJETS DE RECHERCHE SUR LA LANGUE FRANÇAISE

Date limite : 15 octobre 2015


L’Organisation internationale de la Francophonie et l’Agence universitaire de la Francophonie lancent un appel à manifestation d’intérêt pour deux projets de recherche sur la langue française.

Projet n° 1 : Projet de recherche sur le français dans l’espace arabofrancophone
Objet de la recherche : étudier les usages, les représentations et les modes de transmission comparés de la langue française et des autres langues en présence dans les pays du Maghreb et au Liban (pays où le français est langue d’enseignement et/ou de communication).

Projet n°2 : Projet de recherche sur la transmission de la langue française en Afrique subsaharienne
Objet de la recherche : Etude des modes de transmission de la langue française, et comparaison entre ces modes de transmission, hors système scolaire, et ceux des autres langues dans les pays d’Afrique subsaharienne où le français a le statut de langue officielle.