20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Πέμπτη, 5 Μαΐου 2016

Colloque Acedle 2017: "Recherches en didactique des langues", Université Bordeaux Montaigne (France), 19, 20 et 21 janvier

Colloque Acedle 2017
Recherches en didactique des langues
Université Bordeaux Montaigne (France)
Les 19, 20 et 21 janvier
Date limite: 30 juin 2016
 
 

La didactique des langues est un domaine pluriel, où se côtoient des recherches diversement situées, qui interrogent des terrains variés, des objets distincts, voisins ou complémentaires, selon des approches qui privilégient différentes orientations. Les colloques de l’Association des Chercheurs et Enseignants Didacticiens des Langues Étrangères (Acedle) sont conçus comme des espaces de débat et de rencontre, où toutes les sensibilités peuvent trouver expression et confrontation et où les chercheurs peuvent échanger sur leurs travaux en cours à la lumière des avancées dans des secteurs proches. Cette année, les organisateurs ont choisi d'interroger plus spécifiquement la notion de médiation comme angle d'analyse des situations didactiques.

La notion de médiation fait l’objet de plusieurs travaux et d’une certaine vulgarisation dans différentes disciplines en sciences humaines et sociales depuis une trentaine d’années. En didactique des langues, cette notion a connu un essor tout particulier depuis la publication du CECRL en 2001 qui reflète la volonté de ne pas cantonner cette pratique dans une activité précise (la traduction, par exemple), ni dans une relation fortement hiérarchisée (expert vs non-expert) mais de l’élargir et d’en faire un objet de réflexion didactique à part entière se questionnant, entre autres, sur (le sens à donner à) une formation à la médiation.

Dans notre domaine, la médiation se révèle ainsi une notion centrale car elle sous-tend toutes les situations et processus de contacts linguistiques et culturels facilitant (ou non) la circulation d’informations, les relations interpersonnelles et l’intégration sociale. Cette dynamique, qui reflète la complexité de la société actuelle et, en retour, la complexité de la didactique des langues, amène également à s’intéresser aux rôles endossés par les acteurs – initiateurs ou récepteurs – de la médiation ainsi que par les objets médiatisés, en portant une attention particulière aux médias et aux technologies numériques.

Le colloque de l’Acedle 2017 se déroulera à Bordeaux. Il se propose d’aborder la médiation sous différentes acceptions, formes et fonctions (médiation linguistique, (inter)culturelle, sociale, psychologique, etc.), afin de réfléchir aux conceptions, modalités et visées avec lesquelles elle est travaillée et utilisée en didactique des langues. Les axes privilégiés de réflexion seront les suivants :

- Médiation : enjeux terminologiques et épistémologiques
- Recherches et outils méthodologiques pour l'étude de la médiation
- Médiation et évaluation
- Médiation et interdisciplinarité
- Médiation culturelle, interculturelle et enseignement/apprentissage
- Médiation, pratiques multilingues et traduction
- Médiation et identités sociales
- Section Varia*
*Le colloque envisagera toutes les propositions qui, tout en s’écartant de la thématique principale (la
médiation), abordent des sujets relatifs aux thèmes de recherches actuellement développés en didactique des langues. Des ateliers seront ainsi consacrés à des thématiques plus générales (Varia), plus précisément:

- Didactique d’une langue / Didactique du plurilinguisme
- Dispositifs d’enseignement / apprentissage : approches didactiques
- Politique(s) linguistique(s) et éducative(s)
- Centration sur la (les) langue(s) / Centration sur l’apprentissage
- Enseignement de la (des) langue(s) / enseignement en langue
- Pratiques pédagogiques / Spécificités des publics
- Formation des enseignants.

Quelques références bibliographiques
BYRAM, M., ZARATE, G. et NEUNER, G. 1997, La compétence socioculturelle dans l'apprentissage et l'enseignement des langues, Strasbourg, éditions du Conseil de l’Europe.
Cadre européen commun de référence pour les langues : Apprendre, Enseigner, Évaluer 2001, Paris, Didier, Conseil de l’Europe.
GUILLAUME-HOFNUNG, M., 2015, La médiation, Paris, Presses Universitaires de France, coll. Que sais-je ?
LEVY, D. et ZARATE, G. (2003). «La médiation et la didactique des langues», le Français dans le monde R&A, Paris, CLE-International.
TAPIA, C., 2011, « Médiation : définition et problématique », Le journal des psychologues, n° 288.
TICCA, A.-C. et TRAVERSO, V., 2015, « Interprétation, traduction orale et formes de médiations dans les situations sociales », Langage et société, n° 153, 2015.
ZARATE, G. et GOHARD-RADENKOVIC, A., 2003, « La reconnaissance des compétences interculturelles : de la grille à la carte », Les Cahiers du CIEP, Paris, Didier.
ZARATE, G. et alii, 2003, Médiation culturelle et didactique des langues, Strasbourg, Conseil de l’Europe. Études de linguistique appliquée, 2012/3 (n°167), La médiation linguistique : entre traduction et enseignement des langues vivantes.

Conférencières invitées
Véronique Traverso, CNRS, Université Lumière – Lyon 2
Emmanuelle Huver, Université François Rabelais, Tours
Marie-Christine Kok Escalle, Université d’Utrecht, Pays Bas

Langues de communication

La langue du colloque est le français. Des communications peuvent être proposées en allemand, anglais, espagnol et italien. En cas d’usage d’une langue autre que le français, penser aux questions
d’intercompréhension (visuels et exemples en français, si la communication est en langue étrangère, ou inversement).

Propositions de communication

Les propositions feront l’objet d’un résumé dactylographié de 500 mots maximum (espaces non compris) permettant d’apprécier la problématique de la recherche et les modalités de mise en œuvre.
Elles seront accompagnées d’une bibliographie succincte (3 à 5 références) et de 4 à 5 mots-clés. Elles seront soumises au comité scientifique qui se prononcera sur la pertinence et la rigueur scientifique des soumissions.

Les communications dureront vingt minutes, suivies de dix minutes de questions.
Une session du colloque sera destinée à l’accueil des travaux de jeunes chercheurs (sous forme de
communications ou de posters) pour présenter leurs recherches sur des aspects originaux liés à la
didactique des langues.

Calendrier
Date limite d’envoi des propositions : 30 juin 2016

Retour après expertise en double aveugle : 30 septembre 2016

Les communicants font parvenir un résumé de leur communication de 10 000 caractères
maximum (espaces et bibliographie compris) pour le 30 novembre 2016
.
Les propositions de communication sont à envoyer par courriel à l’adresse suivante :
mariella.causa@u-bordeaux-montaigne.fr

Comité scientifique
Bosisio Cristina, Università Cattolica di Milano, Italie
Carol Rita, Université Lumière – Lyon 2
Causa Mariella, Université Bordeaux Montaigne
Cosereanu-Declerck Elena, Université de Compiègne
Derivry Martine, UPMC, Sorbonne Universités
Divignau Karine, Université Toulouse – Jean Jaurès
Ehrhart Sabine, Université du Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg
Escudé Pierre, Université Bordeaux - ESPE d’Aquitaine
Erfurt Jürgen, J. W. Goethe Universität, Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Gajo Laurent, Université de Genève, Suisse
Galligani Stéphanie, Université Grenoble Alpes
Garcia Debanc Claudine, Université Toulouse – Jean Jaurès
Guichon Nicolas, Université Lumière – Lyon 2
Hidden Marie-Odile, Université Bordeaux Montaigne
Huver Emmanuelle, Université François Rabelais de Tours
Khadi Latifa, Université Badji Mokthar, Annaba, Algérie
Lapaire Jean-Rémi, Université Bordeaux Montaigne
Macaire Dominique, Université de Lorraine
Narcy-Combes Marie-Françoise, Université de Nantes
Palau Juli, Université de Barcelone, Espagne
Rispail Marielle, Université Jean Monnet – Saint-Etienne
Saudan Victor, HEP de Lucerne, Suisse
Smuk Maciej, Université de Varsovie, Pologne
Sockett Geoff, Université Paris Descartes
Spaeth Valérie, Université Sorbonne nouvelle – Paris 3
Takahashi Nozomi, Université Bordeaux Montaigne
Tinchant Sabine, Université Bordeaux Montaigne
Toffoli Denyze, Université de Strasbourg
Vlad Monica, Université de Costanta, Roumanie
Whyte Shona, Université de Nice
Comité d’organisation (en cours de constitution)
Mariella Causa, Marie-Odile Hidden, Francesca Larussa, Marion Mamert, Alice Mandard,
Catherine Mathon, Mario Pasquariello, Malika Pedley, Nozomi Takahashi, Sabine Tinchant.