20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

Appel à communications « Journée du français : De la genèse de la langue à Internet »


Date limite : 15 janvier 2013

Vendredi 3 mai 2013
Taylorian Institution (Oxford)
Conférenciers pléniers: Alain Bentolila (Université Paris 5) et Patrick Charaudeau (Université Paris 13 - CNRS).
Thèmes : - Description du français (phonologie, morphosyntaxe, lexique, sociolinguistique) à la radio, dans le théâtre, le cinéma, la littérature et la chanson française
 - Variation régionale et diachronique du français
 - Français non-hexagonal, sociolectes, dialectes
 - Le français d’Internet et sa place au niveau international
 Ce congrès pluridisciplinaire a pour but de réunir des chercheurs s’intéressant à la langue française sous toutes ses formes et dans toutes ses représentations à la télévision, la radio, le cinéma ou dans la littérature. Les intervenants pourront notamment traiter du français à travers sa grammaire, son vocabulaire. Les interventions peuvent également analyser les champs didactiques du français langue étrangère et l’utilisation des nouvelles technologies dans la salle de classe.

Soumission des propositions de communication
Les propositions de communication (20 minutes avec 10 minutes de discussions) devront nous parvenir avant le 15 janvier 2013 sous la forme d'un résumé d'une page, accompagné de l’affiliation et des coordonnées complètes de l’auteur. Elles sont à adresser sous forme électronique à : michael.abecassis@modern-languages.oxford.ac.uk (qui transmettra au comité scientifique).

Le comité scientifique vous enverra sa réponse avant le 25 mars 2013.
Informations pratiques
La langue du colloque sera le français ou l’anglais au choix des participants.
Organisateurs et co-organisateurs : Michaël Abecassis (Université d’Oxford) , Hannah Grayson (Université de Warwick), Gudrun Ledegen (Université de Rennes 2)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου