20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

Offre de contrat doctoral: Spécialité : Doctorat Langues et Littératures Etrangère (ED 537). Argumentation et énonciation : étude des traces de l'argumentation dans le discours oral spontané en anglais

Profil candidat
Le candidat devra posséder des connaissances solides en linguistique de l'énonciation et, en particulier, connaîtra la théorie des opérations prédicatives et énonciatives. Des compétences en phonétique / phonologie seront également utiles. Le travail se fera sur corpus, ce qui exigera, en outre, l'utilisation d'outils informatiques dédiés (concordancier, analyse de données, représentation phonétique…).

Résumé
Les travaux en linguistique énonciative se sont concentrés sur la description, en terme d'invariants opérationnels, de marqueurs manifestés dans des corpus pour l'essentiel écrits. L'étude de phénomènes de discours spontané oral est, dans le cadre de la théorie des opérations énonciatives, relativement récente.
A partir d'un corpus original d'anglais oral spontané, le travail portera sur l'organisation du discours et en particulier sur l'argumentation, manifestée à travers un nombre de phénomènes linguistiques déterminés. On pourra citer, à titre d'exemple, des phénomènes d'ordre prosodique (changement de voix, de timbre dans la mise en scène de plusieurs voix, éventuellement contreorientées, chez un même locuteur), syntaxique (répétitions, présence ou absence de marqueurs de liaison, co construction dans l'interlocution), sémantico-lexical (emploi de hedges – like, you know – ou de marqueurs visant à s'assurer du suivi du discours, de l'adhésion de l'autre – you know, you see –, de marqueurs concessifs ou micro-concessifs (though, well). On pourra également orienter les recherches en choisissant un domaine thématique de discours (politique, sportif, didactique…) et en étudiant ensuite les manifestations d'un domaine argumentatif à l'intérieur de ce cadre (l'introduction du thème, la contradiction, l'expression de la cause, la justification, le concession…).

Encadrement
Graham RANGER, PR à l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse

Les étudiants de M2 intéressés pourront contacter Graham Ranger pour plus de renseignements: Graham.Ranger@univ-avignon.fr.

Tous les détails sur la page: https://www.adum.fr/as/ed/voirproposition.pl?langue=&site=edcp&matricule_prop=5272

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου