20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2013

Ελληνογαλλική Ε&Τ ∆ιακρατική Συνεργασία, Πρόγραµµα ΠΛΑΤΩΝ. Eγκρίθηκαν 21 ελληνογαλλικά ερευνητικά έργα


Στα πλαίσια της προκήρυξης διµερούς επιστηµονικής συνεργασίας Ελλάδας - Γαλλίας, που δηµοσίευσαν από κοινού η Γενική Γραµµατεία Έρευνας & Τεχνολογίας από ελληνικής πλευράς και τα Υπουργεία Εξωτερικών και Aνώτατης Eκπαίδευσης και Έρευνας, από γαλλικής πλευράς, θεωρήθηκαν επιλέξιµες από τα δύο µέρη 76 προτάσεις που υποβλήθηκαν από κοινού.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της 32ης µικτής επιτροπής της Ελληνογαλλικής Ε&Τ ∆ιακρατικής Συνεργασίας, η οποία έλαβε χώρα στις 11 Ιουλίου στην Αθήνα, 21 ελληνογαλλικά ερευνητικά έργα εγκρίθηκαν για την περίοδο 2013-2014.

Ανάµεσα στις καινούργιες αυτές συνεργασίες, 8 αφορούν τη δηµόσια υγεία, 5 τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, 3 τις επιστήµες του διαστήµατος, 3 τις θαλάσσιες επιστήµες και 2 τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήµες.

Στο πλαίσιο της συνόδου της µικτής επιτροπής, παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις των συστηµάτων έρευνας και καινοτοµίας στη Ελλάδα και στη Γαλλία και πραγµατοποιήθηκε ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε την στρατηγική και τις Ε&Τ προτεραιότητες των δύο χωρών κατά τη νέα προγραµµατική περίοδο 2014-2020.

Επισηµάνθηκε η θέληση για ενθάρρυνση και ενίσχυση των από κοινού συµµετοχών στο πλαίσιο του εποµένου προγράµµατος « Horizon 2020 », για ανάπτυξη των ανταλλαγών καλών πρακτικών και µεταφορά τεχνογνωσίας όσον αφορά κυρίως τους συνεργατικούς σχηµατισµούς.