20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

APPEL À CONTRIBUTIONS: Revue Mélanges francophones Vol. X, No 13 / 2016 "Pratique et création littéraires, linguistiques et didactiques dans les espaces francophones et non francophones. Perspectives (inter)culturelles", Date limite: 15 février 2016

APPEL À CONTRIBUTIONS
Revue Mélanges francophones
Vol. X, No 13 / 2016
Pratique et création littéraires, linguistiques et didactiques dans les espaces francophones et non francophones. Perspectives (inter)culturelles

Date limite: 15 février 2016
Département de Langue et littérature françaises
Centre de recherches Théorie et Pratique du Discours
Faculté des Lettres
Université « Dunărea de Jos » de Galaţi, Roumanie


Référence bibliographique :
Mélanges Francophones. Annales de l’Université „Dunărea de Jos” de Galaţi, Fascicule XXIII. Galaţi: Galati University Press. ISSN 1843-8539

Argumentaire
L’espace francophone, tout comme les espaces non francophones, sont des lieux où l’on se pose la question du dialogue des cultures en même temps que des conflits possibles. La mobilité physique et virtuelle des gens et des communautés permet la migration d’idées, de croyances, de pensées, d’attitudes, leur changement continu dans une dynamique qui appelle la réflexion.

D’un côté, la prise de conscience des différences culturelles est d’une importance capitale, puisque les groupes multiculturels sont de plus en plus fréquents dans tous les milieux sociaux et professionnels et on a la tendance chacun et chacune de développer sa propre « culture internationale ». De l’autre côté, « la culture de l’Autre » ou « l’art de lire / interpréter l’Autre » permet au sujet humain de se développer en toute liberté, pour des raisons diverses, libres de toute contrainte.

Pour établir un dialogue entre les cultures dans le monde contemporain, il faut développer des compétences communicatives (inter)culturelles :
  • être ouvert à des perspectives variées ;
  • promouvoir les dialogues interculturels ;
  • réfléchir sur les valeurs et les comportements propres à la culture autochtone et à la culture des autres ;
  • développer et adopter des aptitudes d’observation, d’interprétation et de critique ;
  • sensibiliser aux aspects de l’utilisation de la langue déterminés par la culture ;
  • susciter une prise de conscience des différences interculturelles dans les valeurs, les comportements et les manières de réflexion.

À présent, la diversité culturelle semble devenir une norme. L’éducation interculturelle est devenue déjà une priorité pour les institutions d’éducation. Dans ce contexte, il y a des questions qui se posent et qui visent les représentations littéraires, linguistiques et didactiques du contexte actuel :
  • Quelles seraient les stratégies à adopter face à la pluralité littéraire et linguistique ?
  • Comment les enseignants pourraient-ils répondre au défi que représentent les diversités culturelles ?
  • Quels défis d’interprétation, quelles stratégies de communication pour les usagers contemporains des systèmes de signes linguistiques et non linguistiques ?

Pour répondre de manière argumentée à ces questions, on propose les pistes (non exhaustives) de recherche centrées sur la dynamique et les pratiques interculturelles dans le monde contemporain :
1. Identités culturelles et conflits entre cultures
2. Références littéraires, historiques, politiques
3. Langues et cultures étrangères
4. Communication interculturelle
5. Statut des langues majoritaires / minoritaires
6. Enseignement et formations interculturelles
7. Enseignement plurilingue
8. Discours des métiers, jargons, argots, néologie
9. Variétés linguistiques et traduction
10. Approches sémiotiques et rhétoriques des discours
11. Bibliophilie et édition digitale
12. Communication virtuelle et dans les réseaux sociaux

Soumission
Les propositions doivent comporter un résumé (300 mots environ), 4 mots-clés et références bibliographiques et seront envoyées aux adresses électroniques suivantes :
Elena.Costandache@ugal.ro
Mirela.Dragoi@ugal.ro
Alina.Ganea@ugal.ro

Publication
Les propositions retenues seront publiées dans la revue Mélanges Francophones, volume X, no. 13, à paraître en décembre 2016 aux Presses Universitaires de l’Université « Dunărea de Jos » de Galaţi, en Roumanie. Cette revue scientifique est indexée dans la base de données EBSCO.

Chronogrammes
1. Date limite de réception des résumés : 15 février 2016
2. Notification de décision du comité de lecture / rédaction : 28 février 2016
3. Date limite de réception des contributions : 20 mars 2016
4. Date de publication des contributions : 15 décembre 2016

Comité scientifique
Mohammed ALKHATIB, Université de Nizwa, Sultanat d’Oman
Elizabeth DUROT-BOUCÉ, Université du Havre, France
Alexandra CUNIŢĂ, Université de Bucarest, Roumanie
Anna DUTKA-MANKOWSKA, Institut de Philologie Romane, Université de Varsovie
Muriel FENDRICH, Université du Havre, France
Anca GÂŢĂ, Université « Dunărea de Jos », Galaţi, Roumanie
Araceli GÓMEZ FERNÁNDEZ, Université Nationale d’éducation à distance, Madrid, Espagne
Marina MUREŞANU IONESCU, Université « AL. I. Cuza » Iaşi, Roumanie
Michel OTTEN, Université Catholique de Louvain, Belgique
Floriana POPESCU, Université « Dunărea de Jos », Galaţi, Roumanie
Zhihong PU, Université Sun Yat-sen, Chine
Lydia SCIRIHA, Université de Malte, Malte
Carmen Ştefania STOEAN, Académie des Sciences Économiques, Bucarest, Roumanie

Comité éditorial
Alina GANEA, rédacteur en chef, Université « Dunărea de Jos », Galaţi, Roumanie
Elena COSTANDACHE, secrétaire de rédaction, Université « Dunărea de Jos », Galaţi, Roumanie
Eugenia ALAMAN, Université « Dunărea de Jos », Galaţi, Roumanie
Carmen ANDREI, Université « Dunărea de Jos », Galaţi, Roumanie
Mirela DRĂGOI, Université « Dunărea de Jos », Galaţi, Roumanie
Gabriela SCRIPNIC, Université « Dunărea de Jos », Galaţi, Roumanie
Angelica VÂLCU, Université « Dunărea de Jos », Galaţi, Roumanie

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου