20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016

Colloque international TiceMed: 13 et 14 octobre 2016 IRSIC, Aix-Marseille Université

Colloque international
13 et 14 octobre 2016
IRSIC, Aix-Marseille Université

Date limite: 7 mars 2016

Pour sa 10e édition en 2016, le colloque international TiceMed souhaite aborder la question des SOURCES OUVERTES DANS L’ÉDUCATION ET COMMUNICATION DES CONNAISSANCES DANS LA SOCIÉTÉ sous les angles des pratiques actuelles, des perspectives de développement et de leur impact sociétal. Ce programme inspire le plan en trois axes et neuf sous-axes des thématiques de l’appel à communication, auquel le lecteur pourra se référer dans le texte de proposition de communication.

Axe 1 : Analyse des pratiques


1.1 Pratiques techniques : Accès aux sources ouvertes, Création de sources ouvertes, Manipulations (extraction, analyse) des données massives

1.2 Pratiques pédagogiques et communicationnelles : Catalogage des sources ouvertes dans l’éducation et la culture, Enseignement de l’accès aux sources (information-communication, sciences de l’éducation), Mise en perspective des données massives (big data), Ouverture aux commons

1.3 Environnements personnels d’apprentissage : Porosité des usages et outils entre sphères privée, académique et publique, Stratégies cognitives des apprenants, Usages collaboratifs entre pairs, Échanges et processus de normalisation

Axe 2 : Perspectives de développement

2.1 La francophonie et les sources ouvertes : Sources ouvertes et francophonie, Usages dans l’espace francophone, Partenariats et collaborations Nord/Sud

2.2 Les usages et stratégies éditoriales des plateformes existantes : Plateformes d’enseignement à distance/cours en ligne, Plateformes de publication/documentation/
accès à l’information en ligne, Plateformes de partage en réseau/réseaux sociaux

2.3 Sources ouvertes et interopérabilité : Plateformes institutionnelles vs. plateformes libres, Dispositifs émergents, Usages émergents

Axe 3 : Impacts et enjeux


3.1 Enjeux scientifiques (théories et méthodologies) : Fiabilité des données, Ontologies, Renouvellement des méthodes scientifiques, Interdisciplinarité

3.2 Enjeux éthiques : Sécurité et intégrité des données, Valeur/fiabilité de l’information, Respect des données personnelles, Enjeux de « transparence » et éthique des discours

3.3 Enjeux économiques et organisationnels : Politiques scientifiques d’établissement, Industrialisation de l’information scientifique et de la formation, Risques monopolistiques et industriels du web, Commons vs. licensing

Échéances :

· 07 mars 2016 : Envoi d'une proposition de communication en 2500 signes à l'adresse : ticemed10@univ-tln.fr
· 18 mars 2016 : Réponse du comité de lecture.
· 10 mai 2016 : Envoi du texte complet de la communication.
· 20 juin 2016 : Notification d’acceptation du texte par le comité (avec corrections éventuelles).
· 15 septembre 2016 : Envoi du texte définitif de la communication pour les pré-actes en ligne.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου