20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

Claude Hagège : L'anglais véhicule une vision du monde occidentale et cette omniprésence d'une langue est dangereuse


L'anglais détruit-il la pensée ?

Claude Hagège
Claude Hagège  
Amoureux des langues, auteur de "Contre la pe…
On me présente souvent à tort comme l'ennemi de l'anglais. Or je ne dénonce pas l'anglais, je dénonce la domination de la langue anglaise dans le monde. Si le chinois devenait une langue mondiale, je le dénoncerais tout autant que l'anglais. Je suis favorable à la diversité des langues et des cultures et il n'y a aucune raison qu'une langue prédomine.
On me rétorque souvent que le latin a dominé le monde, mais quand il s'est diffusé, le latin était déjà une langue morte, ce qui n'est pas le cas de l'anglais actuel.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que la domination de l'anglais dans le monde n'est pas innocente, car c'est la langue des pays les plus puissants et les plus riches. L'anglais véhicule une vision du monde occidentale et cette omniprésence d'une langue est dangereuse.
Comme langue de la communication internationale, l'espéranto serait plus adéquat que l'anglais. Car bien qu'il soit une langue inventée, l'espéranto a le mérite de ne pas véhiculer une pensée unique.
La solution pour contrecarrer cette toute-puissance de l'anglais passe selon moi par l'apprentissage, dès le plus jeune âge, de plusieurs langues. La proposition du ministre de l'Education nationale d'enseigner l'anglais dès 3 ans n'est pas satisfaisante, et je m'insurge contre cette décision. Il faut plutôt diversifier l'apprentissage des langues étrangères, et il vaut mieux que les élèves apprennent au moins deux langues pour que leur vision du monde soit la plus diversifiée possible.
Je suis donc opposé non pas à l'anglais, mais à la notion de langue dominante.
J'ajoute que la croyance selon laquelle l'anglais est une langue facile est erronée. Elle vient du fait que l'anglais est la langue dominante. L'anglais non seulement foisonne d'expressions idiomatiques qu'on ne peut connaître sans les avoir apprises, mais de plus sa phonétiques comporte des voyelles et des diphtongues qui sont extrêmement difficiles à prononcer pour un non-autochtone ("non-native"), et quelquefois pour les anglophones eux-mêmes. Les gens croient volontiers que c'est une langue facile car elle a peu de morphologie, mais elle n'en est pas moins pleine d'irrégularités et d'idiomes. Sa difficulté n'en fait pas la langue la plus aisée à apprendre.

Source:  http://www.newsring.fr/culture/358-langlais-detruit-il-la-pensee/5517-langlais-vehicule-une-vision-du-monde-occidentale-et-cette-omnipresence-dune-langue-est-dangereuse

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου