20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

IIIe Forum mondial des centres de langues de l’enseignement supérieur HÉRACLES

Un Forum pour fédérer les groupements professionnels, associer les centres universitaires d’enseignement des langues. Un Forum pour développer les synergies en formation des personnels enseignants et dirigeants, pour orienter la recherche vers l’élaboration de nouveaux dispositifs, des produits linguistiques adaptés à la diversification des demandes, des outils multi-supports, multi-média et multilingues performants.

*** APPEL À COMMUNICATIONS ***

Thème : Les Centres de langues et la mise en oeuvre des politiques linguistiques dans l’enseignement supérieur : Enseignement – Recherche - Mobilités

Date et lieu du colloque : du 12 au 14 juin 2013 à l’Université de Sherbrooke (Québec, Canada)
Date limite de l’appel : le 21 décembre 2012

Alors que la dimension internationale a sans doute été un principe fondateur dans la constitution des premières grandes universités, de nos jours, la mondialisation des échanges, l’accélération des flux de mobilités spatiales et virtuelles, le développement de l’internationalisation à domicile et la diffusion des savoirs en réseaux conduisent les établissements d’enseignement supérieur à réfléchir à la façon d’intégrer dans leurs orientations et leurs programmes les nouvelles réalités de l’internationalisation de la formation et de la recherche. Ceci se traduit dans la plupart des institutions par la révision voire la création de certaines politiques dont les politiques linguistiques et par une réflexion sur le rôle de différentes instances et services dans la mise en oeuvre de ces politiques, ce qui touche immanquablement à la mission des centres de langues.

Axes de réflexion
La thématique sera examinée sous trois aspects inter-reliés : l’enseignement, la recherche et les mobilités. Chacun de ces aspects pourra être abordé du point de vue :
- institutionnel (visées, finalités);
- opérationnel (conditions et modalités de mises en oeuvre);
- ou conceptuel et axiologique (cadre de références, valeurs, perception des acteurs…).

En savoir plus
  • Informations sur l'appel d'offre et les modalités de présentation de projets : Forum HERACLES
  • Forum HERACLES : http://www.forumheracles.org/
  • Δεν υπάρχουν σχόλια:

    Δημοσίευση σχολίου