20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Κυριακή, 4 Μαΐου 2014

Διεθνές συνέδριο: Corpus et grammaire(s) FLE (Neuchâtel, 14 novembre 2014)

Corpus et grammaire(s) FLE

Date :    14 novembre 2014
Organisation :    Institut de langue et civilisation françaises
Lieu :     Fbg de l’hôpital 61-63, CH – 2000 Neuchâtel

Date limite: 31 mai 2014

Si l’apport méthodologique de la linguistique de corpus n’est plus guère remis en cause dans les recherches en linguistique française aujourd’hui, et que la constitution de grands corpus écrits et oraux a enfin pris son essor dans le monde francophone, il n’en demeure pas moins que les descriptions de la langue française à destination des apprenants de FLE sont encore largement tributaires de représentations normatives – et parfois largement simplifiées – véhiculées par la grammaire scolaire traditionnelle.
Le recours à des corpus (conversation, textes littéraires, journaux, écrits académiques…) pourrait sans conteste apporter des correctifs à certaines descriptions encore largement présentes dans les grammaires FLE (cf. par exemple Kamber & Dubois à paraitre), voire permettre de modifier en profondeur certaines représentations fondées sur une vision « idéalisée » ne tenant pas compte de l’usage. Le recours au langage authentique serait également de nature à donner une motivation supplémentaire à des apprenants de FLE, en leur permettant d’utiliser le français effectivement parlé ou écrit par les locuteurs / scripteurs natifs. De tels outils existent déjà pour l’enseignement /apprentissage de l’anglais langue étrangère (Biber et al. 1999, Carter & McCarthy 2006, Conrad & Biber 2009).

Objectifs scientifiques   
Les questions suivantes pourront être traitées, parmi d’autres liées à la thématique :
Quels corpus choisir pour quels besoins spécifiques ?
Comment intégrer le data-driven learning dans l’enseignement de la grammaire ?
Quels critères retenir pour une représentation basée sur corpus (fréquence, typicité, etc.) ?
Comment concilier préoccupation pédagogique, qui accepte la simplification du système, et réalisme scientifique, qui accepte la complexité du système ?
Comment gérer les occurrences d’usages non-normatifs (les ignorer, les présenter, les signaler en tant que tels) ?

Public cible
Professeur-e-s, lecteurs et lectrices dans les départements de français langue étrangère et/ou seconde des universités
Formateurs et formatrices, enseignant-e-s des Hautes écoles
Spécialistes du domaine FLE et / ou FLS ou FLM
Didacticien-ne-s des langues étrangères

Organisation :    Maud Dubois, Alain Kamber & Carine Skupien Dekens

Les propositions de communication sont à adresser à : maud.dubois@unine.ch

Délai pour les propositions : 31 mai 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου