20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

Επιστολή της Επιστημονικής Επιτροπής του δικτύου Lexicologie, terminologie, traduction

Chères Collègues,
Chers Collègues,

Le Comité scientifique du réseau Lexicologie, terminologie, traduction a le plaisir de vous annoncer qu'il a d'ores et déjà prévu deux activités
importantes au cours de l'année 2012 : (http://www.ltt.auf.org/rubrique.php3?id_rubrique=8)

1. Une journée de formation à la linguistique de corpus et au logiciel « Nooj » dans le cadre du « Séminaire des départements de langues de la région
des Grands Lacs africains et d'Afrique de l'Est ». Elle se déroulera à l'Université nationale du Rwanda le 23 mars 2012. (http://www.savoirsenpartage.auf.org/groupes/18/). Les places étant limitées, les personnes intéressées par cette formation doivent manifester
leur intérêt dès que possible à l'adresse conferenceunr@bi.refer.org en y joignant un CV.

2. Des journées scientifiques consacrées à la néologie : « La néologie entre monolinguisme et plurilinguisme : aspects théoriques et appliqués ». Elles
se dérouleront à Tunis les 25 et 26 octobre 2012, un appel à contributions se clôturant le 31 mai 2012
(http://www.ltt.auf.org/article.php3?id_article=678).

Ces deux actions entendent démontrer la volonté forte de notre réseau de promouvoir une recherche scientifique de qualité dans le cadre d'une
Francophonie solidaire.

L'adhésion de centres de recherche réputés, de tous les continents, à notre nouvelle association constitue la garantie de la pérennité de notre action
(http://www.ltt.auf.org/article.php3?id_article=639).

Nous ne pouvons donc qu'encourager nos membres adhérents à convaincre leur institution de rattachement de devenir membre effectif de notre association
internationale (http://www.ltt.auf.org/rubrique.php3?id_rubrique=185).

Bien entendu, nous restons à votre écoute quant à l'organisation de nouvelles activités scientifiques.

Pour le Comité scientifique,

Marc Van Campenhoudt
Président

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου