20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

Bilan 2011 de l’AUF


Missions : la solidarité au service de l'excellence L'Agence universitaire a pour missions de contribuer à la solidarité entre les établissements universitaires francophones et au développement d'un espace scientifique en français dans le respect de la diversité des cultures et des langues. Pour les années 2010-2013, l'AUF articule son activité autour de trois priorités :
- le développement de ses établissements membres ;
  * le renforcement de la présence de la communauté scientifique
    francophone sur la scène internationale ;
  * la formation d'enseignants, de chercheurs, d'experts et de
    professionnels acteurs du développement.


Activité : des actions en faveur de la formation et de la recherche
L'AUF mène des actions de soutien à la recherche individuelle ou en réseau, de soutien à la formation professionnalisante ou à la formation à la recherche, d'appui à la gouvernance universitaire ou encore d'aide à la production et à la diffusion de l'information scientifique.
Ses activités de soutien sont complétées par ses activités propres. Elle offre ainsi aux publics universitaires la possibilité de se former aux technologies de l'information et de la communication ; développe un dispositif technologique d'appui à l'enseignement supérieur et propose des formations de niveau master en administration et gestion ; en médecine tropicale en informatique et en entrepreneuriat.


Partenariats
En plus de relations soutenues avec les États et gouvernements membres de la Francophonie, l'AUF participe à de nombreux projets réalisés en collaboration avec l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et les autres opérateurs de la Francophonie (Association internationale des maires francophones, TV5Monde, Université Senghor). Dans une optique de complémentarité et de diversification de ses ressources, elle développe également des relations de partenariats avec plusieurs organisations internationales (Institut de la Banque mondiale, UNESCO,...), des associations nationales ou internationales et des entreprises du secteur privé qui ont un intérêt de coopération universitaire.

Chiffres 2011


Les aides individuelles à la formation et à la recherche
  * 2 856 bourses attribuées aux étudiants, enseignants et chercheurs
    dont 2014 bourses de mobilités et 842 allocations locales.

L'appui à la recherche
  * 99 projets de coopération scientifique interuniversitaire
    soutenus, 375 institutions d'enseignements supérieur et de recherche impliquées.
  * 92 doctorants encadrés dans le cadre du projet Horizons
    francophones en Afrique de l'Ouest, au Maghreb et dans l'Océan Indien.

L'appui à la formation
  * 6013 étudiants inscrits dans les 85 filières universitaires francophones de formation soutenues par l'AUF.
  * 246 étudiants formés dans les 5 instituts internationaux de la Francophonie.
  * 20 213 bénéficiaires de formation aux technologies de l'information et de la communication proposées par les campus numériques francophones.
  * 1 266 étudiants formés dans le cadre des 72 formations ouvertes et à distance soutenues par l'AUF pour l'année universitaire 2010-2011.

L'appui à la langue française
  * 5 946 étudiants et 419 enseignants bénéficiaires de cours de mise à niveau en français.
  * 8500 exemplaires du Bulletin d'information « Le français à l'université » diffusés dans 150 pays.

La mise à disposition des TICs

44 campus numériques francophones actifs ; 2307 ordinateurs mis à la disposition du public universitaire; 470 128 visites.

Édition scientifique
19 497 documents primaires (articles et thèses) diffusés ; 13 ouvrages édités.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου