20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΕΣΠΑ) - για φορείς - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΤΞΓΜΔ Ιονίου Πανεπιστημίου)

Περίληψη 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φορείς


Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου προσκαλεί τους φορείς του δημοσίου, του ευρύτερου δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και τα ερευνητικά κέντρα, τα πανεπιστημιακά εργαστήρια και τις ακαδημαϊκές μονάδες, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο υπό κατάρτιση Μητρώο Συνεργαζομένων Φορέων (ΜΣΦ) του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., για την πράξη «Πρακτική Άσκηση Ανωτάτης» να υποβάλουν τον προβλεπόμενο φάκελο συμμετοχής. Η πράξη υλοποιείται από το Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ, ΕΣΠΑ 2007-2013).
Προθεσμία υποβολής προτάσεων συμμετοχής
Ο φάκελος συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με τη Πρόσκληση (http://www.dflti.ionio.gr/el/node/1775) και να υποβληθεί έως 30.06.2011 στο:

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ι.Π., Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
κ. Βιλχεμίνα Ζάχου
Τηλ.:             +30 26610.87409       email: vzahou@ionio.gr

Για διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματος, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δ/νση: traineeship@dflti.ionio.gr

Κέρκυρα, 22 Ιουνίου 2011
Ο ΕΥ της Πράξης
Ι.Ε. Σαριδάκης, Επίκουρος Καθηγητής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου