20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα της Γαλλοφωνίας

20 Μαρτίου: Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας
Η Ελλάδα μέλος της Γαλλοφωνίας από το 2004
Με τη συμμετοχή μας στη Γαλλοφωνία στηρίζουμε την πολυγλωσσία και μέσω αυτής την ελληνική γλώσσα

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

Πρακτική άσκηση σε εταιρείες του Βελγίου από το ίδρυμα Μποδοσάκη

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Βελγίου στην Αθήνα, ανακοίνωσε την επιχορήγηση οκτώ (8) θέσεων για πρακτική άσκηση διάρκειας έξι μηνών σε εταιρείες του Βελγίου.  Η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2011. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν μέχρι τις 2 Μαΐου 2011 κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή τελειόφοιτοι μεταπτυχιακοί φοιτητές των παρακάτω ειδικοτήτων:
Α. Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Λογιστικής.
Β. Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων και Μηχανικών Υπολογιστών
Γ. Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημείας 
Δ. Νομικής με μεταπτυχιακό στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο.
Ε. Χημικών Μηχανικών με μεταπτυχιακό στην κατεύθυνση της Βιοιατρικής ή Βιοιατρικής Μηχανικής
Οι θέσεις για πρακτική άσκηση είναι οι εξής :
• Cell Culture Medium Development Intern
• Cell Culture Process Development Intern
• Engineer, Internship in the field of air-conditioning and heating systems
• Graduate Trainee in an International Bank
• Graduate Trainee in an International Company
• Human Resources Assistant
• Lawyer, Internship in European and International Law

Γενικές προϋποθέσεις επιχορήγησης πρακτικής άσκησης:
Α. Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες την ιθαγένεια ή το γένος.
Β. Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (πτυχίο Proficiency ή ΤΟΕFL με 80/213/550 μονάδες ή IELTS με 6,5). Η γνώση της Γαλλικής ή της Φλαμανδικής γλώσσας αποτελεί επιπλέον προσόν, όχι όμως απαραίτητη προϋπόθεση.
Γ. Βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 7.5 για όλες τις Σχολές των Ελληνικών Πανεπιστημίων ή αντίστοιχου βαθμού από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού και μεταπτυχιακός τίτλος από Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
Δ. Άριστη Γνώση Η/Υ.
Ε. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 30ό έτος  της ηλικίας τους.

Επιπλέον Πληροφορίες :
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν
το αργότερο μέχρι τις 2 Μαΐου 2011 στα γραφεία του Ιδρύματος τα εξής:
1. Ένα πλήρες και πρόσφατο βιογραφικό στην αγγλική γλώσσα.
2. Έκθεση μιας σελίδας στην αγγλική γλώσσα ,στην οποία να εξηγούνται οι λόγοι υποβολής αίτησης συμμετοχής  στο πρόγραμμα.
3. Αντίγραφο πτυχίου και μεταπτυχιακού. Όσοι δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές τους σπουδές παρακαλούνται να αποστείλουν αναλυτική βαθμολογία μέχρι την ημερομηνία της αίτησής τους.
4. Ένα αντίγραφο πιστοποιητικών γνώσης των ξένων γλωσσών.
5. Μία συστατική επιστολή στην αγγλική γλώσσα από τον επιβλέποντα καθηγητή στο μεταπτυχιακό και άλλη μια από τον πιο πρόσφατο εργοδότη σε περίπτωση που υπάρχει.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές ταχυδρομικά στη διεύθυνση: ΊΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 23Α, 10674 ΑΘΗΝΑ.
Διαδικασία επιλογής
Για την επιλογή των εκπαιδευόμενων συνιστάται Επιτροπή Επιλογής, αποτελούμενη από εκπροσώπους του Ιδρύματος, της Βελγικής Πρεσβείας στην Αθήνα και των ενδιαφερόμενων για την άσκηση των εκπαιδευόμενων εταιρειών. Η επιτροπή καλεί σε συνέντευξη υποψήφιους κατά την κρίση της, προεπιλέγει τους επικρατέστερους και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, το οποίο λαμβάνει την τελική απόφαση.
Άλλες πληροφορίες
Προϋπόθεση για την επιχορήγηση της πρακτικής άσκησης αποτελεί η προηγούμενη υπογραφή σύμβασης άσκησης του εκπαιδευόμενου με την ενδιαφερόμενη για την άσκησή του εταιρεία.   Η επιχορήγηση από το Ίδρυμα έχει εξάμηνη διάρκεια και αποσκοπεί να συμβάλει στην πληρωμή ενοικίου και την αντιμετώπιση δαπανών διαβίωσης του εκπαιδευόμενου και ανέρχεται σε €1.100,00 το μήνα. Επίσης, το Ίδρυμα καλύπτει το κόστος ενός αεροπορικού εισιτηρίου από την Ελλάδα στο Βέλγιο, με επιστροφή. Η ενδιαφερόμενη για την άσκηση του εκπαιδευόμενου εταιρεία δεν έχει υποχρέωση καταβολής αμοιβής, αλλά παρέχει ασφάλιση υγείας, σύμφωνα με τους ισχύοντες στο Βέλγιο κανόνες, και θα βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους στην ανεύρεση κατοικίας. Το Ίδρυμα δεν θα διακόψει την επιχορήγηση, αν η εταιρεία, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση, καταβάλει επιπλέον ποσό στους εκπαιδευόμενους για την κάλυψη των αναγκών διαβίωσης τους. Το ίδρυμα μπορεί να διακόψει την επιχορήγηση σε περίπτωση που η εταιρεία διακόψει την άσκηση του εκπαιδευόμενου για οποιοδήποτε λόγο, καθώς και σε περίπτωση που την διακόψει ο εκπαιδευόμενος για οποιοδήποτε λόγο. Υποχρεώσεις των εκπαιδευόμενων αποτελούν ο σεβασμός στους νόμους του Βελγικού Κράτους, η σωστή συμπεριφορά και ο σεβασμός στους κανόνες εμπιστευτικότητας που επιβάλλονται από την εταιρεία. Οι εκπαιδευόμενοι δεν αποκτούν δικαιώματα σύναψης σύμβασης εργασίας μετά το πέρας της άσκησης, ούτε άλλα εργασιακά δικαιώματα. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος άσκησής τους, οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να στείλουν στο Ίδρυμα έκθεση περιγράφοντας τις εμπειρίες που αποκόμισαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου